Współfinansowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce


©EIB

  • Polska podpisała umowę kredytową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na wsparcie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20.

„Umowa ta jest kolejnym przykładem naszej dobrej współpracy a obszar, który wpiera pożyczka, wpisuje się w „zielone” priorytety Polski i EBI” – powiedział minister Tadeusz Kościński.

„Dzięki nowej umowie, Europejski Bank Inwestycyjny może dalej wspierać rozwój polskich obszarów wiejskich w sposób zrównoważony i przyjazny dla środowiska. Powstaną nie tylko nowe miejsca pracy, ale też sektor małych i średnich przedsiębiorstw uzyska znaczący impuls modernizacyjny w zakresie produkcji i przetwórstwa żywności” , powiedziała prof. Teresa Czerwińska, Wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński podpisał umowę ramową pomiędzy Polską a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) na kwotę 700 mln euro z przeznaczeniem na współfinansowanie wkładu z budżetu państwa na realizację wybranych zadań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-20.

Umowa ma na celu wspieranie inwestycji w rolnictwie, przetwórstwie rolnym oraz dystrybucji produktów rolnictwa. Ma zwiększać konkurencyjność oraz promowanie produkcji przyjaznej dla środowiska. Przyczyni się do tworzenia miejsc pracy i rozwoju wsi. Przewiduje również istotne wsparcie dla inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w zakresie modernizacji produkcji rolnej i przetwarzania żywności, szczególnie w obszarach produkcji o wysokiej wartości dodanej, włączając w to produkcję zwierzęcą. W ramach projektu wspierane będą również inwestycje w sektor leśnictwa.

Europejski Bank Inwestycyjny odgrywa znaczącą rolę we współfinansowaniu licznych projektów inwestycyjnych na obszarze całego kraju. Od początku swojego funkcjonowania w Polsce, tj. od 1990 roku, Bank zaangażował środki na łączną kwotę prawie 76 mld EUR. Kredyty oferowane przez EBI charakteryzują się konkurencyjnymi warunkami finansowymi i stanowią jedno ze źródeł pozyskiwania finansowania dłużnego przez Skarb Państwa, samorządy terytorialne oraz podmioty prywatne, zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa..

Dodatkowe informacje

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. Bank zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej. W 2019 roku Grupa EBI przeznaczyła na finansowanie projektów w Polsce kwotę 5,4 mld EUR.

, ,